Algemene (gebruiks)voorwaarden Particulieren www.jobwice.nl/-.com

 

 

1.       Partijen

 

1.        Jobwice: Jobwice B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63739313, gevestigd te Amersfoort aan de Maanlander 14L (3824 MP), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2.        Verdere gegevens van Jobwice:

a.        Website: www.jobwice.nl en www.jobwice.com

b.        Email: info@jobwice.com

c.         Btw-identificatienummer: 885378967

3.        Particulier: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, een werkzoekende of andere bezoeker van de website van Jobwice die geen Partner of Werkgever is, de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten en/of goederen van Jobwice.

4.        Werkgever: de entiteit die een onderneming of bedrijf voert, de in Nederland actieve Werkgever.

5.        Partner: een beroeps- of bedrijfsmatige derde die middels de website van Jobwice, direct of indirect haar producten en/of diensten aanbiedt, zoals bijvoorbeeld een cv-check door een taalkundige dienstverlener.

 

2.       Toepasselijkheid

 

1.        Jobwice verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website en elk aanbod van Jobwice en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die Jobwice en Particulier met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2.        Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.        Algemene (inkoop)voorwaarden van Particulier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.        Derden die door Jobwice bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5.        Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

 

 

3.       Aanbod, account en overeenkomst

 

1.        Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Jobwice is aangegeven.

2.        De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3.        Alle opgaven van Jobwice van omvang, kleur en andere weergave specificaties van te publiceren advertentie of andere te leveren goederen of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de gepubliceerde advertentie respectievelijk het geleverde, leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Jobwice.

4.        Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Jobwice.

 

5.        De door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat Particulier een account heeft aangemaakt op de website van Jobwice, waarbij Particulier deze voorwaarden heeft geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn alsdan van toepassing op iedere overeenkomst die Particulier direct en indirect via dit account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment nadat Particulier een voldoende bepaalbaar digitaal aanbod heeft aanvaard en Jobwice deze aanvaarding digitaal heeft bevestigd ofwel nadat Jobwice, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

6.        Jobwice is geen partij bij de overeenkomst die tussen Particulier en Werkgever of, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, Particulier en een Partner tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen.

7.        Het is Particulier niet toegestaan een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van Jobwice zolang zij minderjarig is en daarvoor geen toestemming heeft gekregen van haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

8.        Het is Particulier alleen toegestaan om zelf een persoonlijke account aan te maken of door een derde met autorisatie van Particulier.

9.        Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

10.     Elke account dient de identiteit van Particulier te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Particulier mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere identiteit vertegenwoordigen.

11.     Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties / profielen / cv’s of het afnemen van andere aangeboden goederen en diensten. Particulier is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van Particulier, via het account van Particulier wordt gebezigd. Particulier is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van Particulier zo spoedig mogelijk aan Jobwice te melden.

 

4.       Uitvoering van de overeenkomst

 

1.        Particulier stelt Jobwice in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Particulier verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Jobwice.

2.        Jobwice zal de advertentie zo spoedig mogelijk online zetten. Termijnen jegens Jobwice zijn niet fataal, waardoor Particulier Jobwice altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3.        Het staat Jobwice vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

4.        Particulier heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een online, via de website, gesloten overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende afspraken stemt Particulier er in dat geval uitdrukkelijk mee in dat Jobwice direct begint met de uitvoering van de overeenkomst, derhalve nog tijdens de herroepingstermijn. Deze toestemming heeft gevolgen voor de afwikkeling van een eventuele ontbinding. Particulier verklaart bovendien uitdrukkelijk afstand te doen van het herroepingsrecht in het geval Jobwice de overeenkomst reeds is nagekomen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Particulier Jobwice, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk via de website of e-mail) op de hoogte stellen van haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Particulier kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals te vinden op onze website, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om Particulier haar mededeling betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als Particulier de overeenkomst herroept, ontvangt Particulier met betrekking tot die specifieke dienst alle betalingen die Particulier tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van Particulier haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door Jobwice geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Jobwice op de hoogte is gesteld van Particulier haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van Jobwice terug. Jobwice betaalt Particulier terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Particulier de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Particulier uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal Particulier voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5.        Het in het vorige lid genoemde ontbindingsrecht bestaat voor zolang de dienst nog niet volledig is nagekomen. Particulier gaat ermee akkoord dat wanneer zij na aanvang van de uitvoering gebruik maakt van het herroepingsrecht tijdens de herroepingstermijn, Jobwice aan Particulier een evenredige vergoeding in rekening mag brengen voor de door Jobwice reeds verrichte uitvoering. 

 

5.       Vertoning, wijziging en gebruik van de website (advertentie / profiel / cv)

 

1.        Jobwice is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertentie / profiel / cv om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Jobwice. Wanneer advertenties / profielen / cv’s worden geweigerd of verwijderd omdat deze niet voldoen aan de inhoudelijke eisen uit art. 6, heeft Jobwice het recht om administratiekosten van € 49,- bij Particulier in rekening te brengen en dit eventueel te verrekenen met de door het account gekochte credits.

2.        Jobwice behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van advertenties / profielen / cv’s te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Particulier recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die advertentie / profiel / cv gemoeide prijs.

3.        Jobwice behoudt zich het recht voor de indeling van de website (incl. zoekopties et cetera) te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Particulier recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met zijn advertentie / profiel / cv gemoeide prijs.

4.        Jobwice spant zich er voor in de advertentie / profiel / cv te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Jobwice garandeert echter niet dat de advertentie / profiel / cv ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de uitgave te allen tijde toegankelijk is. Jobwice is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de advertentie / profiel / cv (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website of de advertentie. Eventueel onderhoud wordt zoveel mogelijk in de nachtelijke uren van 00.00 – 06.00 uitgevoerd.

5.        Het is verboden om, zonder toestemming, namens een derde een cv en/of profiel te plaatsen en/of te solliciteren voor een vacature.

 

6.       Inhoud van de advertentie / profiel / cv / forum teksten

 

1.        Advertenties / profielen / cv’s die door Particulier op www.Jobwice.nl/-.com worden geplaats dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:

a.        De titels en de tekst van de advertentie / profiel / cv / forum teksten mogen alleen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn opgesteld.

b.        De titel en de tekst van de advertentie / profiel / cv / forum teksten mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.

c.         De titels en de tekst van de advertentie / profiel / cv / forum teksten mogen alleen in correct taalgebruik worden opgesteld. Het is niet toegestaan om kwetsend of schunnig taalgebruik of scheldwoorden te bezigen.

d.        De titel en de tekst dienen de inhoud van de advertentie / profiel / cv / forum teksten juist en helder te beschrijven. 

e.        De tekst, eigenschappen, competenties, ervaringen en afbeeldingen in de advertentie / profiel / cv / forum teksten dienen overeen te komen met de persoon van Particulier. Het is niet toegestaan om een omschrijving bij een advertentie / profiel / cv / forum teksten te plaatsen die geen betrekking heeft op de persoon van Particulier, bijvoorbeeld een verkeerde leeftijd of scholing.

f.         In de advertentie / profiel / cv / forum teksten mogen slechts titulatuur en functiebenamingen worden gebruikt die zijn erkend of in het Nederlands spraakgebruik gangbaar zijn.

 

 

g.        Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Het is in advertenties / profiel / cv / forum teksten niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties voor vacatures.

h.        Het is niet toegestaan een advertentie / profiel / cv / forum teksten te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

i.         Het is Particulier niet toegestaan om zichzelf in de advertentie / profiel / cv / forum teksten met anderen te vergelijken.

j.         Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie / profiel / cv op te nemen.

k.        De advertentie / profiel / cv / forum teksten mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

l.         Het is niet toegestaan een advertentie / profiel / cv / forum teksten te plaatsen waarin arbeid wordt aangeboden die in strijd is met de wet of openbare orde.

m.      In iedere advertentie mag slechts één profiel / cv worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan om via één advertentie te solliciteren voor meerdere (parttime) vacatures.

n.        Het is niet toegestaan om alle soorten van discriminerende teksten te schrijven op de website. Hieronder worden in elke geval, maar niet uitsluitend, verstaan, discriminatie van rassen, sexe, seksuele voorkeuren, huidskleur en geloof.

2.        Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere (nagenoeg) identieke advertenties op www.Jobwice.nl/-.com geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde profiel / cv / forum teksten in meer dan één advertentie tegelijk op www.Jobwice.nl/-.com aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde profiel / cv / forum teksten te plaatsen. 

 

7.       Aansprakelijkheid

 

1.        Jobwice staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van een advertentie / profiel / cv / forum teksten op de website.

2.        Particulier is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie / profiel / cv / forum teksten. Particulier staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Jobwice en/of derden. Jobwice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van een advertentie / profiel / cv / forum teksten inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Particulier vrijwaart Jobwice zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van de advertentie / profiel / cv / forum teksten van Particulier, bijvoorbeeld in het geval van schending van intellectueel eigendomsrechten van derden.

3.        Particulier draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de advertentie / profiel / cv, ongeacht hoe Particulier deze aanlevert.

4.        Jobwice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de advertentie / profiel / cv / forum teksten.

5.        Jobwice is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de advertentie / profiel / cv / forum teksten aan te passen of de verkoopprijs te crediteren, zonder dat Particulier daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.        Mocht Jobwice onverwijld jegens Particulier aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Jobwice gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele honorarium voor de uitvoering waardoor de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontstaan, te vermeerderen met 150%.

7.        Aansprakelijkheid van Jobwice reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

 

8.        Jobwice staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van Partners, al dan niet middels haar website. Jobwice is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die Particulier met een Partner sluit. Jobwice biedt derhalve geen garanties voor de kwantiteit of kwaliteit van de leveringen (producten of diensten) van Partners of andere derden. Alle aanspraken en andere geschillen dienen zij onderling op te lossen.

9.        De website van Jobwice bevat urls/links naar websites van Partner en andere derden. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Jobwice. Jobwice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.

10.     Jobwice past in beginsel geen censuur toe en is in beginsel niet actief in het screenen van de content van haar website (accounts, advertenties en vacatures, et cetera) die geplaatst wordt door derden. Particulier aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Jobwice tot stand komen.

 

8.       Prijzen en betaling

 

1.        Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen redelijk en billijk.

2.        Jobwice gebruikt op haar website een creditsysteem als betaalvorm voor de daarop aangeboden goederen en diensten door haar of Partners. Credits kunnen na aankoop niet meer worden gerestitueerd of worden ingewisseld voor geld. Credits zijn account en daarmee Particulier gebonden en kunnen derhalve niet worden overgedragen. Credits hebben een geldigheidsduur van de periode zoals is aangegeven in de orderbevestiging, bij gebreke van vermelding hiervan hebben credits een gebruikstermijn van 1 jaar na aanschaf. Ook na verval van de credits heeft Particulier geen recht op restitutie van de aankoopsom.

3.        Tenzij anders is overeengekomen dient Particulier het verschuldigde honoraria in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering van de dienst of het product te hebben voldaan.

4.        Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jobwice is het Particulier niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

9.       Beëindiging van de overeenkomst

 

1.        Jobwice heeft het recht de toegang tot het account te ontzeggen en/of de overeenkomst met Particulier met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:

a.        Aan Particulier (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Particulier in staat van faillissement wordt verklaard, Particulier een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Particulier onder curatele of bewind wordt gesteld.

b.        Op enig moment blijkt dat Particulier onjuiste informatie heeft verstrekt of Jobwice op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van Particulier.

c.         Particulier deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.

2.        In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Particulier aan Jobwice verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van credits plaats.

3.        Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

 

10.   Privacy en Intellectueel eigendom

 

1.        Alle intellectuele eigendomsaanspraken op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, cv’s, software, geluidsbestanden, komen toe aan Jobwice. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken.

2.        Het is Particulier niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Jobwice te verzamelen en te verwerken.

3.        Het is Particulier niet toegestaan om aan Particulieren of Werkgevers ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doen om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen.

4.        Particulier garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en bescheidenen/documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming.

5.        Indien Particulier in strijd met dit artikel handelt, verbeurt Jobwice een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van Particulier tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Jobwice indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

6.        Particulier wordt uitdrukkelijk verzocht haar persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Jobwice verzoekt Particulier niet zondermeer iedere persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden, kopie van identiteitsbewijzen of IBAN-nummers, aan derden, zoals een Werkgever, te verstrekken. Particulier is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen doordat zij gegevens aan derden verstrekt.

7.        Bij het aanmaken van het account dient Particulier akkoord te gaan met het privacybeleid. Particulier kan op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Het maken van bezwaar en het daardoor zullen staken van de verwerking door Jobwice, geeft Jobwice het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.        Persoonsgegevens worden nimmer zonder toestemming van Particulier aan derden verstrekt. Het is wel mogelijk dat gegevens, enkel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, aan derden worden verstrekt derden worden verstrekt. Deze gegevens worden door deze derden nooit voor een ander doel gebruikt en na uitvoering van de overeenkomst verwijderd.

9.        Alle gegevens kunnen door Jobwice nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en adviesdoeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt. 

 

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 

1.        Jobwice is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Particulier is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Jobwice.

2.        Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3.        In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Jobwice gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Jobwice gevestigd is, onderhevig is.

 

 

 


VRAGEN?